Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

w Zespole Licealno-Sportowym

Szkoły Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcącego

im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim

 1. Zajęcia lekcyjne trwają od 1.09.2020r do 25.06.2021r
 2. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 30.04.2021r
 3. Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2020r -3.01.2021r.
 4. Ferie zimowe 1-14.02 2021r
 5. Wiosenna przerwa świąteczna: 1-6 .04.2021r
 6. Ferie letnie od 26.06 – 31.08.2021r
 7. Bursa pracuje we wszystkie dni tygodnia .
 8. Terminy dotyczące klasyfikacji i promocji uczniów:
 9. a) I okres: od 01.09.2020r – 12.01.2021r

II okres: od 13.01.2021r – 25.06.2021r, w klasach III do 30.04.2021r

 1. b) 11.2020r analiza śródokresowa wyników nauczania i wychowania
 2. c) 01.2021r – zatwierdzenie wyników klasyfikacji za I półrocze r.szkl. 2020/21
 1. d) 04.2021r – decyzja Rady Pedagogicznej dotycząca ukończenia szkoły średniej przez uczniów klas III
 1. e) 04.2021r analiza śródokresowa w klasach I i II
 2. f) 06.2021 klasyfikacja i decyzja o promocji uczniów klas I-II.
 3. Wystawianie ocen przez nauczycieli – zgodnie z przyjętym Szkolnym Systemem Oceniania na rok szkolny 2020/2021 na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej (w tym poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach):

– do 5.I.2021r – I półrocze kl. I, II, III

– do 20.IV.2021r – kl. III

– do 16.VI.2021r – kl. I, II

 1. O przewidywanym dla uczniów okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym należy poinformować w formie pisemnej ucznia i jego rodziców na miesiąc przed zakończeniem okresu (roku szkolnego) tj:

– do 05.XII.2020r – I półrocze kl. I, II, III

– do 20.III.2021r – kl. III

– do 16.V.2021r – kl. I, II.

Informacje dla rodziców przekazuje zbiorczo wychowawca klasy (z uwzględnieniem informacji nauczycieli przedmiotów).

 1. Egzaminy maturalny w 2021r.

Część pisemna 4-20 maja 2021

Część ustna  7-20 maja 2021

 1. Terminarz spotkań z rodzicami (wywiadówek w roku szkolnym 2020/21 :

– 8.IX.2020r -m.in. wybór klasowych Rad Rodziców

– 3.XI.2020r – informacje dotyczące postępów w nauce uczniów

– 12.I.2021r – wyniki nauczania i wychowania za I półrocze 2020/21

– 9.III.2021r – informacje dotyczące postępów w nauce uczniów

– 27.IV.2021r – informacje dotyczące postępów w nauce i ewentualnych zagrożeń niepromowaniem do klasy programowo wyższej, wyniki ukończenia szkoły kl. III

-18.V.2021r – zebranie wychowawców i rodziców uczniów zagrożonych

niepromowaniem w roku szkolnym 2020/2021. O sposobie powiadamiania rodziców decyduje wychowawca klasy.

Wszystkie spotkania z rodzicami odbywać się będą on line.

Dniami wolnymi będą : 04.05.06.05 2021r., 04.06.2021r.