Rekrutacja

REGULAMIN  REKRUTACJI  2021/2022

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO – LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 1. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM
 1. Podstawa prawna:

Na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia             20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 1. Oferta edukacyjna
Absolwenci szkoły podstawowej
Lp. Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania
Symbol oddziału Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
1. .Język polski / matematyk oraz dwa spośród n/w wymienionych język angielski / język niemiecki, historia/biologia
geografia,  chemia/wos
Ia SMS Język angielski,      język niemiecki lub język rosyjski Język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, geografia, chemia, wiedza o społeczeństwie
2 1.Język polski / matematyka                   oraz dwa spośród n/w wymienionych  język angielski / język niemiecki historia/biologia,   geografia, chemia / wos Ib ogólna
sportowa
Język angielski,      język niemiecki lub język rosyjski Język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, geografia, chemia, wiedza o społeczeństwie
3 .Język polski / matematyka oraz dwa spośród n/w wymienionych język angielski / język niemiecki  historia/biologia,             geografia, chemia / wos Ic Język angielski,      język niemiecki lub język rosyjski Język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia, geografia, chemia, wiedza o społeczeństwie
 • Terminu postępowania rekrutacyjnego, uzupełniającego i terminu składania dokumentów
Lp Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej                              ( podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) Od  17.05.2021-21.06.2021 do godz.15.00

Do klasy SMS od 17.05.2021 do 31.05.2021 do godz.15.00

Od 03.08.2021 do 05.08.2021r

Do klasy SMS od 03.08.2021 do 06.08.2021 do godz.15.00

2 Przeprowadzenia prób sprawności fizycznej

– lekkoatletyka

– koszykówka

– pływanie

I.10.06.2021 godz.15.30

II.06.07.2021                 godz.12.00

I.05.06.2021 godz.13.00

II.19.06.2021

godz.13.00

I.07.06.2021 godz.16.00

II.28.06.2021

godz.16.00

10.08.20201

godz.12.00

07.08.2021
godz.13.00

06.08.2021
godz.10.00

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej I termin do 17.06.2021

II termin do 09.07.2021

13.08.2021
4 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Od 25.06.2021 do 14.07.2021 godz.15.00
5 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów kandydatów Do 14.07.2021r Do 05.08.2021r
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 22.07.2021  do godz.12.00 17.08.2020 do godz.12.00
7 Potwierdzenie  woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia  oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Od 23.07.2021r godz. 12.00  do dnia 30.07.2021r do godz. 12.00 Od 17.08.2021 godz.12.00 do dnia 20.08.2021 godz.12.00
8 Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 02.08.2021 do godz.14.00 23.08.2021r  do godz. 14.00
 1. Kryteria rekrutacji
 2. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej.
 3. Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru oraz poza naborem elektronicznym.
 4. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decydują następujące kryteria:
 5. Liczba punktów wynikająca z przeliczenia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ocen z języka polskiego oraz z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako uwzględnienie w procesie rekrutacyjni
 6. Liczba punktów za wyniki uzyskane z egzaminu szkoły podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu
 7. Szczególne osiągnięcia uczniów wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
 8. W przypadku kandydatów do klasy mistrzostwa sportowego – egzamin sprawnościowy, zaakceptowany przez określony związek sportowy danej dyscypliny, do klasy sportowej – pozytywna opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe.
 9. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treść podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są niezależnie od osiągniętych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym.
 1. Oddziały klasowe i punktowane przedmioty :
Absolwenci szkoły podstawowej

Klasa mistrzostwa sportowego : koszykówka dziewcząt, pływanie, lekkoatletyka –rozszerzony program treningowy

język polski

język obcy nowożytny

matematyka

biologia

chemia

geografia

wiedza o społeczeństwie

1.Oryginał lub poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

2.Jedna fotografia podpisane na odwrocie

3. Zaświadczenie lekarza medycyny sportowej

Oddział ogólny
/piłka nożna
język polski

język obcy nowożytny

matematyka

biologia

chemia

geografia

wiedza o społeczeństwie

1.Oryginał lub poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

2.Jedna fotografia podpisane na odwrocie

Oddział ogólny język polski

język obcy nowożytny

matematyka

biologia

chemia

geografia

wiedza o społeczeństwie

1.Oryginał lub poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

2.Jedna fotografia podpisane na odwrocie

 • Sposób punktowania

Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym  otrzymują odpowiednią liczbę punktów. Maksymalnie kandydat może otrzymać 200 punktów w tym :

 1. Za wyniki egzaminu ( zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ) maksymalnie 100 punktów
 • Wynik przedstawiony w procentach z :
 1. Języka polskiego,
 2. Historii i wiedzy o społeczeństwie
 3. Matematyki
 4. Przedmiotów przyrodniczych

– mnoży się przez 0,2

2 )wynik przedstawiony w procentach z :

 1. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez  0,08
 2. języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez  0,12
 3. Za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalnie 100 punktów
 • sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech obowiązkowych wybranych przedmiotów jest następujący :
 • celujący – 20 pkt
 • bardzo dobry – 16 pkt
 • dobry – 12 pkt
 • dostateczny – 8 pkt
 • dopuszczający – 2 pkt
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 5 pkt
 1. Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych i pozaszkolnych osiągnięć ucznia z okresu nauki w szkole podstawowej , umieszczonych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorium oświaty na podstawie zawartych porozumień :
 1. tytułu finalisty konkurs przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt
 2. tytułu laureata konkurs tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt
 3. tytułu finalisty konkurs tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty :
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4 artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu :
 1. międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt
 2. krajowym – przyznaje się 3 pkt
 3. wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt
 4. powiatowym – przyznaje się 1 pkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 pkt

 • Dla klas szkoły mistrzostwa sportowego próg punktowy za egzamin sprawnościowy wynosi odpowiednio: koszykówka 50, lekkoatletyka – maksymalnie 50, pływanie – maksymalnie 50.
 1. W przypadku przeliczania na punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 2 pkt.
 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu stosuje się przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r.
 3. Informacje dodatkowe.
 1. O kolejności na liście kandydatów do SMS-LO decyduje suma uzyskanych punktów.
 2. Pierwszeństwo wyboru oddziału mają uczniowie zajmujący najwyższą lokatę na liście kandydatów.
 3. W przypadku wyczerpania miejsc w danym oddziale przydziela się kandydatów do oddziału, w którym są wolne miejsca.
 4. Liczbę przyjętych kandydatów określa organ prowadzący szkołę.
 5. W przypadku zbyt małej ilości kandydatów o utrzymaniu klasy decyduje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z dyrektorem szkoły.