Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Licealno-Sportowym

Szkoły Mistrzostwa Sportowego

Liceum Ogólnokształcącego

im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim

 

1. Zajęcia lekcyjne trwają od 1.IX.2018r do 21.VI.2019r

2. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 26.IV.2019r

3. Zimowa przerwa świąteczna: 23.XII.2018r -31.XII.2019r.

4. Ferie zimowe 11-24.II 2019r

5. Wiosenna przerwa świąteczna: 18-23 .IV.2019r

6. Ferie letnie od 24.VI31.VIII.2019r

7. Internat pracuje we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz ferii zimowych i letnich.

8. Terminy dotyczące klasyfikacji i promocji uczniów:

a) I okres: od 1.IX.2018r – 15.I.2019r

II okres: od 16.I.2019r – 21.VI.2019r, w klasach III do 26.IV.2019r

b) 6.XI.2018r analiza śródokresowa wyników nauczania i wychowania

c) 14.I. i 15.I.2019r – zatwierdzenie wyników klasyfikacji za I półrocze

r.szkl.2018/19

d) 16.IV.2019r – decyzja Rady Pedagogicznej dotycząca ukończenia szkoły

średniej przez uczniów klas III

e) 16.IV.2019r analiza sródokresowa w klasach I i II

f) 18.VI.2019r klasyfikacja i decyzja o promocji uczniów klas I-II.

9. Wystawianie ocen przez nauczycieli – zgodnie z przyjętym Szkolnym Systemem Oceniania na rok szkolny 2018/2019 na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej (w tym poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach):

- do 07.I.2019r – I półrocze kl. I, II, III

- do 09.IV.2019r – kl. III

- do 11.VI.2019r – kl. I, II

10. O przewidywanym dla uczniów okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym należy poinformować w formie pisemnej ucznia i jego rodziców na miesiąc przed zakończeniem okresu (roku szkolnego) tj:

- do 15.XII.2018r – I półrocze kl. I, II, III

- do 16.III.2019r – kl. III

- do 18.V.2019r – kl. I, II.

Informacje dla rodziców przekazuje zbiorczo wychowawca klasy (z uwzględnieniem informacji nauczycieli przedmiotów).

11. Egzaminy maturalny w 2019r.

Część pisemna 6-23 maja 2019

Część ustna -6-22 maja 2019

12. Terminarz spotkań z rodzicami (wywiadówek w roku szkolnym 2018/19 :

- 11.IX.2018r -m.in. wybór klasowych Rad Rodziców

- 6.XI.2018r – informacje dotyczące postępów w nauce uczniów

- 15.I.2019 r – wyniki nauczania i wychowania za I półrocze 2018/19

- 12.III.2019r – informacje dotyczące postępów w nauce uczniów

- 16.IV.2019r – informacje dotyczące postępów w nauce i ewentualnych zagrożeń

niepromowaniem do klasy programowo wyższej, wyniki ukończenia szkoły kl. III

-14.V.2019r – zebranie wychowawców i rodziców uczniów zagrożonych

niepromowaniem w roku szkolnym 2018/2019. O sposobie powiadamiania rodziców decyduje wychowawca klasy.

 

Dniami wolnymi będą :02.XI.2018r. , 02.I. 2019r., 2.6.7.8.V.2019r.