Regulamin naboru

REGULAMIN  REKRUTACJI  2018/2019

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO – LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

 

 

I. Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego ( Dz. U. z 2015 r poz. 1942)

2. Zarządzenie Nr 26/2017 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 7 kwietnia 2017r w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół ponadgimnazjalnych w województwie łódzkim.

 

II. Oferta edukacyjna

 

Lp. Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania Symbol oddziału Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
1. klasa mistrzostwa sportowego:-koszykówka dziewcząt

 

od pierwszej klasy do wyboru: matematyka, język polski

 

od drugiej klasy do wyboru: język angielski, historia, biologia, chemia, geografia, wiedza o społeczeństwie

 

IA język angielski

język niemiecki

lub

język rosyjski

 

j. polskimatematyka

język obcy

 

do wyboru – najlepszy wynik: biologia/chemia/
geografia/historia

 

2. klasa mistrzostwa sportowego:-lekkoatletyka dziewcząt i chłopców                          – pływanie dziewcząt i chłopców – rozszerzony program treningowy

 

od pierwszej klasy do wyboru: matematyka, język polski

 

od drugiej klasy do wyboru: język angielski, historia, biologia, chemia, geografia, wiedza o społeczeństwie

 

IB język angielskijęzyk niemiecki

lub

język rosyjski

 

j. polskimatematyka

język obcy

 

do wyboru – najlepszy wynik: biologia/chemia/
geografia/historia

 

3. oddział sportowy ze specjalnością:- piłka nożna chłopców

-rozszerzony program treningowy

 

od pierwszej klasy do wyboru: matematyka, język polski,

 

od drugiej klasy do wyboru: język angielski, historia, biologia, chemia, geografia, wiedza o społeczeństwie

 

I C język angielski język rosyjski     lub                     język niemiecki j. polskimatematyka

język obcy

 

do wyboru – najlepszy wynik: biologia/chemia/
geografia/historia

 

4. oddział ogólny: 

od pierwszej klasy do wyboru: matematyka, język polski,

 

od drugiej klasy do wyboru: język angielski, historia, biologia, chemia, geografia, wiedza o społeczeństwie

 

I D język angielski język rosyjski     lub                     język niemiecki j. polskimatematyka

język obcy

 

do wyboru – najlepszy wynik: biologia/chemia/
geografia/historia

 

 

 

III. Terminy postępowania rekrutacyjnego, uzupełniającego i terminy składania dokumentów

Lp Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej                              ( w przypadku prowadzenie naboru elektronicznego wnioski składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru ) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych Od  22.05.2018-21.06.2018 do godz.12.00 Od 12.07.2018 godz.12.00 do 14.07.2018r
2 Przeprowadzenia prób sprawności fizycznej Od 22.05.2018r do 31.05.2018 13.07.2018 godz. 12.00 do 14.07.2018 godz. 12.00
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 2.06.2018 14.07.2018 godz. 12.00
4 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. W przypadku prowadzenia naboru elektronicznego w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru. Od 23.06.2018 do 27.06.2018 godz.12.00
5 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów kandydatów Do 29.06.2018r Do 17.07.2018r
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 3.07.2018  do godz.12.00
7 Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego, woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego Od 3.07.2018r godz. 12.00  do dnia 10.07.2018r do godz. 12.00
8 Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 11.07.2018 do godz.12.00 Od 18.07.2018r do 31.08.2018r do godz. 12.00

 

IV. Kryteria rekrutacji

1. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum.

2. Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019 przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru oraz poza naborem elektronicznym.

3. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decydują następujące kryteria:

a. Liczba punktów wynikająca z przeliczenia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum ocen z języka polskiego oraz z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych  ustalonych przez dyrektora szkoły jako uwzględnienie w procesie rekrutacyjni

b. Liczba punktów za wyniki uzyskane z egzaminu gimnazjalnego, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu

c. Szczególne osiągnięcia uczniów wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

d. W przypadku kandydatów do klasy mistrzostwa sportowego – egzamin sprawnościowy, zaakceptowany przez określony związek sportowy danej dyscypliny, do klasy sportowej – pozytywna opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe.

4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treść podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są niezależnie od osiągniętych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym.

 

V. Oddziały klasowe i punktowane przedmioty :

 

 

Oddziały Punktowane przedmioty Wymagane dokumenty
Klasa mistrzostwa sportowego :koszykówka dziewcząt 

– rozszerzony program treningowy

Język polskiJęzyk obcy nowożytnyMatematyka

Biologia lub Chemia lub Geografia lub Historia

 

1.Oryginał lub poświadczona przez dyrektora gimnazjum kserokopia świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego2. Dwie fotografie podpisane na odwrocie3. Zaświadczenie lekarza medycyny sportowej

 

Klasa mistrzostwa sportowego:lekkoatletyka i pływanie 

-rozszerzony program treningowy

Język polskiJęzyk obcy nowożytnyMatematyka

Biologia lub Chemia lub Geografia lub Historia

 

1.Oryginał lub poświadczona przez dyrektora gimnazjum kserokopia świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego2. Dwie fotografie podpisane na odwrocie3. Zaświadczenie lekarza medycyny sportowej

 

Oddział sportowy ze specjalnością: piłka nożna chłopców-rozszerzony program treningowy Język polskiJęzyk obcy nowożytnyMatematyka

Biologia lub Chemia lub Geografia lub Historia

 

1.Oryginał lub poświadczona przez dyrektora gimnazjum kserokopia świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego2. Dwie fotografie podpisane na odwrocie3. Zaświadczenie lekarza medycyny sportowej

 

Oddział ogólny Język polskiJęzyk obcy nowożytnyMatematyka

Biologia lub Chemia lub Geografia lub Historia

 

1.Oryginał lub poświadczona przez dyrektora gimnazjum kserokopia świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego2. Dwie fotografie podpisane na odwrocie3. Zaświadczenie lekarza medycyny sportowej

 

 

VI. Sposób punktowania

 

Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym  otrzymują odpowiednią liczbę punktów. Maksymalnie kandydat może otrzymać 200 punktów w tym :

1. Za wyniki egzaminu gimnazjalnego ( zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ) maksymalnie 100 punktów

1). Wynik przedstawiony w procentach z :

a. Języka polskiego

b. Historii i wiedzy o społeczeństwie

c. Matematyki

d. Przedmiotów przyrodniczych

– mnoży się przez 0,2

2). wynik przedstawiony w procentach z :

a. języka  obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez  0,08

b. języka  obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez  0,12

2. Za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum maksymalnie 100 punktów

1). sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech obowiązkowych wybranych przedmiotów jest następujący :

● celujący – 20 pkt

● bardzo dobry – 16 pkt

● dobry – 12 pkt

● dostateczny – 8 pkt

● dopuszczający – 2 pkt

2). świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 pkt

3. Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych i pozaszkolnych osiągnięć ucznia z okresu nauki w gimnazjum, umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

1). Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorium oświaty na podstawie zawartych porozumień :

a. tytułu finalisty konkurs przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt

b. tytułu laureata konkurs tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt

c. tytułu  finalisty konkurs tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt

 

2). uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim  organizowanym przez kuratora oświaty :

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt

b. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt

c. dwóch lub więcej tytułów finalisty  konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt

d. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt

e. tytułu laureata konkursu  tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt

f. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt

3). uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4 artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu :

a. międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt

b. krajowym – przyznaje się 3 pkt

c. wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt

d. powiatowym – przyznaje się 1 pkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 pkt

4). Dla klas szkoły mistrzostwa sportowego próg punktowy za egzamin sprawnościowy wynosi odpowiednio: koszykówka 50, lekkoatletyka – maksymalnie 50, pływanie – maksymalnie 50.

4. W przypadku przeliczania na punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 2 pkt.

5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu stosuje się przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r.

 

VII. Informacje dodatkowe.

 

1. O kolejności na liście kandydatów do SMS-LO decyduje suma uzyskanych punktów.

2. Pierwszeństwo wyboru oddziału mają uczniowie zajmujący najwyższą lokatę na liście kandydatów.

3. W przypadku wyczerpania miejsc w danym oddziale przydziela się kandydatów do oddziału, w którym są wolne miejsca.

4. Liczbę przyjętych kandydatów określa organ prowadzący szkołę.

5. W przypadku zbyt małej ilości kandydatów o utrzymaniu klasy decyduje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z dyrektorem szkoły.