Regulamin naboru

REGULAMIN  REKRUTACJI  2019/2020

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO – LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

 

 1. Podstawa prawna

 

 1. Zarządzenie Nr 41/2019 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019r w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów przez absolwentów szkół podstawowych i absolwentów dotychczasowych gimnazjów  do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 do publicznych szkół ponadpodstawowych w województwie łódzkim.

 

 1. Oferta edukacyjna

 

Absolwenci gimnazjum

Lp.

Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania

Symbol oddziału

Języki obce

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

1.

Język polski lub matematyka

Język angielski,geografia,   biologia,historia                  (wybór od drugiej klasy)

Ia SMS

Język angielski,      język niemiecki lub język rosyjski

Język polski, matematyka,język obcy nowożytny, biologia,geografia, chemia (według najlepszych wyników)

2

Język polski lub matematyka

Język angielski,geografia,   biologia,historia                  (wybór od drugiej klasy)

Ib ogólna

Język angielski,      język niemiecki lub język rosyjski

Język polski, matematyka,język obcy nowożytny, biologia,geografia, chemia (według najlepszych wyników

Absolwenci szkoły podstawowej

Lp.

Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania

Symbol oddziału

Języki obce

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

1.

1.Język polski lub matematyka

2.Historia lub biologia

3.Język angielski

4. Geografia

trzy spośród w/w wymienionych .

W przypadku powstania dodatkowego oddziału będzie możliwość wyboru dodatkowych      przedmiotów : chemia,fizyka,wiedza                  o społeczeństwie.

Ia SMS

Język angielski,      język niemiecki lub język rosyjski

Język polski, matematyka,język obcy nowożytny, biologia,geografia, chemia (według najlepszych wyników

2

1.Język polski lub matematyka

2.Historia lub biologia

3.Język angielski

4. Geografia

trzy spośród w/w wymienionych .

W przypadku powstania dodatkowego oddziału będzie możliwość wyboru dodatkowych      przedmiotów : chemia,fizyka,wiedza                  o społeczeństw

Ib ogólna

Język angielski,      język niemiecki lub język rosyjski

Język polski, matematyka,język obcy nowożytny, biologia,geografia, chemia (według najlepszych wyników

 

 

 1. Terminu postępowania rekrutacyjnego, uzupełniającego i terminu składania dokumentów
Lp Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej                              ( w przypadku prowadzenie naboru elektronicznego wnioski składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru ) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych Od  13.05.2019-25.06.2019 do godz.12.00 Od 26.07.2019 godz.12.00 do 30.07.2019r godz. 12.00
2 Przeprowadzenia prób sprawności fizycznej

- lekkoatletyka

 

 

- koszykówka

 

 

- pływanie

 

 

23.05.2019 godz.15.30

 

25.05.2019 godz.13.00

 

25.05.2019 godz.8.00-10.00

28.05.2019 godz.15.30-17.00

 

 

02.08.2019 godz.10.00

 

 

 

 

01.08.2019 godz.10.00

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 05.06.2019 (naniesienie wyników do systemu naboru elektronicznego do 26.06.2019r) 05.08.2019    godz. 12.00
4 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej ( w przypadku naboru elektronicznego wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu  ósmoklasisty. Od 21.06.2019 do 25.06.2019 godz.12.00  
5 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów kandydatów

 

Do 28.06.2019r Do 05.08.2019r
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 16.07.2019  do godz.12.00 21.08.2019 do godz.12.00
7 Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego, woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum  i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

 

Od 16.07.2019r godz. 12.00  do dnia 24.07.2019r do godz. 12.00 Od 21.08.2019 godz.12.00 do dnia 29.08.2019 godz.15.00
8 Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

 

25.07.2019 do godz.12.00 w dniu 30.08.2019r  do godz. 12.00

 

 

 

 1. Kryteria rekrutacji
  1. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum i szkoły podstawowej.
  2. Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru oraz poza naborem elektronicznym.
  3. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decydują następujące kryteria:

a)      Liczba punktów wynikająca z przeliczenia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum ocen z języka polskiego oraz z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych  ustalonych przez dyrektora szkoły jako uwzględnienie w procesie rekrutacyjni

b)      Liczba punktów za wyniki uzyskane z egzaminu gimnazjalnego, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu

c)      Szczególne osiągnięcia uczniów wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum i szkoły podstawowej

d)      W przypadku kandydatów do klasy mistrzostwa sportowego – egzamin sprawnościowy, zaakceptowany przez określony związek sportowy danej dyscypliny, do klasy sportowej – pozytywna opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe.

 1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treść podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są niezależnie od osiągniętych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym.

 

 1. Oddziały klasowe i punktowane przedmioty :

 

 

Oddziały Punktowane przedmioty Wymagane dokumenty
   

Absolwenci gimnazjum

 

 
 

Klasa mistrzostwa sportowego : koszykówka dziewcząt, pływanie,lekkoatletyka –rozszerzony program treningowy

 

język polski

język obcy nowożytny

matematyka

biologia,chemia,geografia

(według najlepszych wyników)

 

1.Oryginał lub poświadczona przez dyrektora gimnazjum lub szkoły podstawowej kserokopia świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty

2.Jedna fotografia podpisane na odwrocie

3. Zaświadczenie lekarza medycyny sportowej

 

Klasa  ogólna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

język polski

język obcy nowożytny

matematyka

biologia, chemia, geografia

(według najlepszych wyników)

1.Oryginał lub poświadczona przez dyrektora gimnazjum lub szkoły podstawowej kserokopia świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty

2.Jedna fotografia podpisane na odwrocie

 

 

Absolwenci szkoły podstawowej

 
 

Klasa mistrzostwa sportowego : koszykówka dziewcząt, pływanie,lekkoatletyka –rozszerzony program treningowy

 

język polski

język obcy nowożytny

matematyka

biologia, chemia, geografia

(według najlepszych wyników)

 

1.Oryginał lub poświadczona przez dyrektora gimnazjum lub szkoły podstawowej kserokopia świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty

2.Jedna fotografia podpisane na odwrocie

3. Zaświadczenie lekarza medycyny sportowej

 

Oddział ogólny

 

język polski

język obcy nowożytny

matematyka

biologia, chemia geografia

(według najlepszych wyników)

1.Oryginał lub poświadczona przez dyrektora gimnazjum lub szkoły podstawowej kserokopia świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty

2.Jedna fotografia podpisane na odwrocie

 

 1. Sposób punktowania

 

Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym  otrzymują odpowiednią liczbę punktów. Maksymalnie kandydat może otrzymać 200 punktów w tym :

 1. Za wyniki egzaminu gimnazjalnego ( zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ) maksymalnie 100 punktów

1)      Wynik przedstawiony w procentach z :

a)      Języka polskiego,

b)      Historii i wiedzy o społeczeństwie

c)      Matematyki

d)      Przedmiotów przyrodniczych

– mnoży się przez 0,2

2 )wynik przedstawiony w procentach z :

a)      języka  obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez  0,08

b)      języka  obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez  0,12

 1. Za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum maksymalnie 100 punktów

1)      sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech obowiązkowych wybranych przedmiotów jest następujący :

 • celujący – 20 pkt
 • bardzo dobry – 16 pkt
 • dobry – 12 pkt
 • dostateczny – 8 pkt
 • dopuszczający – 2 pkt

2)      świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 pkt

 1. Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych i pozaszkolnych osiągnięć ucznia z okresu nauki w gimnazjum, umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

1)      Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorium oświaty na podstawie zawartych porozumień :

a)      tytułu finalisty konkurs przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt

b)      tytułu laureata konkurs tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt

c)      tytułu  finalisty konkurs tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt

 

2)      uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim  organizowanym przez kuratora oświaty :

a)      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 pkt

b)      dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt

c)      dwóch lub więcej tytułów finalisty  konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt

d)      tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 pkt

e)      tytułu laureata konkursu  tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 pkt

f)       tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 pkt

3)      uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4 artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu :

a)      międzynarodowym – przyznaje się 4 pkt

b)      krajowym – przyznaje się 3 pkt

c)      wojewódzkim – przyznaje się 2 pkt

d)      powiatowym – przyznaje się 1 pkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 pkt

4)      Dla klas szkoły mistrzostwa sportowego próg punktowy za egzamin sprawnościowy wynosi odpowiednio: koszykówka 50, lekkoatletyka – maksymalnie 50, pływanie – maksymalnie 50.

 1. W przypadku przeliczania na punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 2 pkt.
 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu stosuje się przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej              z dnia 2 listopada 2015r.

 

 

 

 1. Informacje dodatkowe.

 

 1. O kolejności na liście kandydatów do SMS-LO decyduje suma uzyskanych punktów.
 2. Pierwszeństwo wyboru oddziału mają uczniowie zajmujący najwyższą lokatę na liście kandydatów.
 3. W przypadku wyczerpania miejsc w danym oddziale przydziela się kandydatów do oddziału, w którym są wolne miejsca.
 4. Liczbę przyjętych kandydatów określa organ prowadzący szkołę.
 5. W przypadku zbyt małej ilości kandydatów o utrzymaniu klasy decyduje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z dyrektorem szkoły.