Rekrutacja

REGULAMIN  REKRUTACJI 2019/2020

Szkoła Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące 

im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim


I. Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 2 listopada 2015r  w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu   i terminów  przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  ( Dz.U. z 2015 r poz.1942 )
 2. Zarządzenie Nr 4/2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2016r w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania  rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego,  a także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 do publicznych szkół ponadgimnazjalnych w województwie  łódzkim.

 

II. Oferta edukacyjna.

 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące

 im. Mikołaja Kopernika w Aleksandrowie Łódzkim

 

Zespół Licealno-Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim                                                                                                                             95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5                                                                                                                  tel/fax .42 712-74-40 , www.sms-kopernik.pl, sekretariat@sms-kopernik.pl

Absolwenci gimnazjum

Lp.

Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania

Symbol oddziału

Języki obce

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

1.

Język polski lub matematyka

Język angielski,geografia,   biologia,historia                  (wybór od drugiej klasy)

Ia SMS

Język angielski,      język niemiecki lub język rosyjski

Język polski, matematyka,język obcy nowożytny, biologia,geografia, chemia (według najlepszych wyników)

2

Język polski lub matematyka

Język angielski,geografia,   biologia,historia                  (wybór od drugiej klasy)

Ib ogólna

Język angielski,      język niemiecki lub język rosyjski

Język polski, matematyka,język obcy nowożytny, biologia,geografia, chemia (według najlepszych wyników

Absolwenci szkoły podstawowej

Lp.

Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania

Symbol oddziału

Języki obce

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

1.

1.Język polski lub matematyka

2.Historia lub biologia

3.Język angielski

4. Geografia

trzy spośród w/w wymienionych .

W przypadku powstania dodatkowego oddziału będzie możliwość wyboru dodatkowych      przedmiotów : chemia,fizyka,wiedza                  o społeczeństwie.

Ia SMS

Język angielski,      język niemiecki lub język rosyjski

Język polski, matematyka,język obcy nowożytny, biologia,geografia, chemia (według najlepszych wyników

2

1.Język polski lub matematyka

2.Historia lub biologia

3.Język angielski

4. Geografia

trzy spośród w/w wymienionych .

W przypadku powstania dodatkowego oddziału będzie możliwość wyboru dodatkowych      przedmiotów : chemia,fizyka,wiedza                  o społeczeństw

Ib ogólna

Język angielski,      język niemiecki lub język rosyjski

Język polski, matematyka,język obcy nowożytny, biologia,geografia, chemia (według najlepszych wyników


III. Terminy postępowania rekrutacyjnego, uzupełniającego i terminy składania dokumentów.   IV. Kryteria rekrutacji.

 • O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum oraz szkoły podstawowej.
 • Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru oraz poza naborem elektronicznym.
 • O przyjęcie kandydata do oddziału klasy pierwszej decydują następujące kryteria :

a)      Liczba punktów wynikająca z przeliczenia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum ocen z języka polskiego oraz z trzech  obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako uwzględnione w procesie rekrutacji.

b)      Liczba punktów za wyniki uzyskane z egzaminu gimnazjalnego, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.

c)      Szczególne osiągnięcia uczniów wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

d)     W przypadku kandydatów do klasy mistrzostwa sportowego – egzamin sprawnościowy, zaakceptowany przez określony związek sportowy danej dyscypliny, do klasy sportowej- pozytywna opinia trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe.

 • Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od osiągniętych wyników uzyskanych w  postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym.

V. Oddziały klasowe i punktowane przedmioty :  VI. Sposób punktowania.Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym otrzymują odpowiednią liczbę punktów. Maksymalnie kandydat może otrzymać 200 punktów w tym: 1. Za wyniki egzaminu gimnazjalnego ( zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu) maksymalnie 100 punktów.1) wynik przedstawiony w procentach z:a) języka polskiego,b) historii i wiedzy o społeczeństwiec) matematykid) przedmiotów przyrodniczych-mnoży się przez 0,22) wynik przedstawiony w procentach  z :a) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,08b) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,12 2. Za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum maksymalnie 100 punktów1) sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech obowiązkowych wybranych przedmiotów jest następujący :

 • Celujący  – 20 pkt
 • Bardzo dobry  – 16 pkt
 • Dobry – 12 pkt
 • Dostateczny – 8 pkt
 • Dopuszczający – 2 pkt

2) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 pkt 3. Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć ucznia z okresu nauki w gimnazjum, umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum:1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktówb) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  7   punktówc) ) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  5   punktów2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:a) dwóch  lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się  10 punktówb) dwóch lub więcej tytułów  laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się  7   punktówc) dwóch lub więcej tytułów  finalisty  konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  – przyznaje się 5   punktówd)     tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktówe)      tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5   punktówf)       tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3  punkty3) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1-4 artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu :a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punktyb) krajowym – przyznaje się 3 punktyc) wojewódzkim – przyznaje się 2 punktyd) powiatowym – przyznaje się 1 punktW  przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.4) Dla klasy mistrzostwa sportowego dodatkowa punktacja za egzamin sprawnościowy : koszykówka – maksymalnie 70 punktów, lekkoatletyka – maksymalnie 15 punktów, pływanie – maksymalnie 15 punktów. 4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 2 punkty. 5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do  sprawdzianu stosuje się przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra edukacji narodowej z dnia 2 listopada 2015r. VII. Informacje dodatkowe. 1.      O kolejności na liście kandydatów do SMS-LO decyduje suma uzyskanych punktów2.      Pierwszeństwo wyboru oddziału mają uczniowie zajmujący najwyższą lokatę na liście kandydatów.3.      W przypadku wyczerpania miejsc w danym oddziale przydziela się kandydatów do oddziału, w którym są wolne miejsca.4.      Liczbę przyjętych kandydatów określa  organ prowadzący szkołę.5.      W przypadku zbyt małej ilości kandydatów o utrzymaniu klasy decyduje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły   ponadgimnazjalnej (w przypadku prowadzenia naboru elektronicznego wnioski   składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami   potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów   rekrutacyjnych

Od 1.06.2018r – 22.06.2016            do godz. 12.00

Od 12.07.2018r godz.12.00

do 14.07. 2018 godz.12.00

2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

Od 16.05.2018            do 31.05.2018

Od 14.07.2018 godz.12.00             do 15.07.2018 godz.12.00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję   rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób   sprawności fizycznej

3.06.2018r

17.07.2018 godz.12.00

4

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej   o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach   egzaminu gimnazjalnego. W przypadku   prowadzenia naboru elektronicznego w formie elektronicznej wniosek uzupełnia   się tylko w szkole pierwszego wyboru

Od 24.06.2018        do 28.06.2018       do   godz.12.00

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i   dokumentów kandydatów

Od 28.06.2018 godz.12.00            do 30.06.2018r

Do 18.07.2018

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną   listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

4.07.2018                      do godz.12.00

7

Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata   pełnoletniego, woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej w postaci przedłożenia   oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o   wynikach egzaminu gimnazjalnego

Od 4.07.2018 godz.12.00                    do 11.07.2018 godz.12.00

8

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w   postępowaniu rekrutacyjnym

12.07.2018

do godz. 12.00

Od 18.07.2018 godz.12.00

do 31.08.2018    godz. 12.00

Oddziały Punktowane   przedmioty Wymagane   dokumenty
Klasa mistrzostwa sportowego : koszykówka dziewcząt – rozszerzony program   treningowy 1. język polski2. język obcy nowożytny3. matematyka4. biologia lub chemia lub geografia lub historia

 

1. Oryginał lub poświadczona przez dyrektora gimnazjum kserokopia świadectwa ukończenia szkoły oraz  zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego2. Dwie fotografie podpisane na odwrocie3. Zaświadczenie lekarza medycyny sportowej
Klasa   mistrzostwa sportowego: lekkoatletyka i pływanie – rozszerzony program   treningowy 1. język polski2. język obcy nowożytny3. matematyka4. biologia lub chemia lub geografia lub historia

 

1. Oryginał lub poświadczona przez dyrektora gimnazjum kserokopia świadectwa ukończenia szkoły oraz  zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego2. Dwie fotografie podpisane na odwrocie3. Zaświadczenie lekarza medycyny sportowej
Oddział   sportowy ze specjalnością: piłka nożna chłopców – rozszerzony program   treningowy 1. język polski2. język obcy nowożytny3. matematyka4. biologia lub chemia lub geografia lub historia 1. Oryginał lub poświadczona przez dyrektora gimnazjum kserokopia świadectwa ukończenia szkoły oraz  zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego2. Dwie fotografie podpisane na odwrocie3. Zaświadczenie lekarza medycyny sportowej
Oddział   ogólny 1. język polski2. język obcy nowożytny3. matematyka4. biologia lub chemia lub geografia lub historia 1. Oryginał lub poświadczona przez dyrektora gimnazjum kserokopia świadectwa ukończenia szkoły oraz  zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego2. Dwie fotografie podpisane na odwrocie