Kalendarz matur 2018

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

 

dla absolwentów wszystkich typów szkół

 

Część ustna egzaminu maturalnego

 

od 9 do 22 maja

(oprócz 13 i 20 maja)

język polski

języki mniejszości narodowych

język łemkowski

język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących

zespołów egzaminacyjnych.

od 5 do 25 maja

(oprócz 6, 13 i 20 maja)

języki obce nowożytne

 

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj

Godzina 9:00

 

Godzina 14:00

 

4

 

piątek

 

język polski – pp*

 

język polski – pr *

 

5, 6 – sobota, niedziela

 

7

 

poniedziałek

 

matematyka – pp

 

język łaciński i kultura antyczna – pp

język łaciński i kultura antyczna – pr

8

 

wtorek

 

język angielski – pp

 

język angielski – pr

język angielski – dj*

9

 

środa

 

matematyka – pr filozofia – pp

filozofia – pr

10

 

czwartek

 

biologia – pp

biologia – pr

historia sztuki – pp

historia sztuki – pr

11

 

piątek

 

wiedza o społeczeństwie – pp

wiedza o społeczeństwie – pr

informatyka – pp

informatyka – pr

12, 13 – sobota, niedziela
14

 

poniedziałek

 

fizyka i astronomia – pp

fizyka i astronomia / fizyka  – pr

geografia – pp

geografia  – pr

15

 

wtorek

 

język niemiecki – pp język niemiecki – pr

język niemiecki – dj

16

 

środa

 

chemia – pp

chemia – pr

historia – pp

historia – pr

17

 

czwartek

 

język rosyjski – pp język rosyjski – pr

język rosyjski – dj

18

 

piątek

 

język francuski – pp

 

język francuski – pr

język francuski – dj

19, 20 – sobota, niedziela
21

 

poniedziałek

 

język hiszpański – pp język hiszpański – pr

język hiszpański – dj

22

 

wtorek

 

język włoski – pp

 

język włoski – pr

język włoski – dj

23

 

środa

 

języki mniejszości narodowych – pp

język kaszubski – pp

język kaszubski – pr

język łemkowski – pp

język łemkowski – pr

języki mniejszości narodowych  – pr

wiedza o tańcu – pp

wiedza o tańcu – pr

historia muzyki – pp

historia muzyki – pr

godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych  (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45  – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
    godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

 

 

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie

 

Część ustna egzaminu maturalnego

od 4 do 9 czerwca

 

język polski

języki mniejszości narodowych

języki obce nowożytne

język łemkowski

język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących

zespołów egzaminacyjnych.

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Czerwiec

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4 poniedziałek język polski – pp** język polski – pr**
5 wtorek matematyka – pp matematyka – pr
6 środa język angielski – pp język angielski – pr

język angielski – dj**

7

 

czwartek

 

wiedza o społeczeństwie – pp, pr

 

filozofia – pp, pr

język łaciński i kultura antyczna – pp, pr

informatyka – pp, pr

historia sztuki – pp, pr

8 piątek biologia – pp, pr historia – pp, pr
9, 10 – sobota, niedziela
11

 

poniedziałek

 

fizyka i astronomia / fizyka – pp, pr geografia – pp, pr
12

 

wtorek

 

chemia – pp, pr historia muzyki – pp, pr

wiedza o tańcu – pp, pr

13

 

środa

 

język niemiecki – pp język niemiecki – pr

język niemiecki – dj

14

 

czwartek

 

język rosyjski – pp język rosyjski – pr

język rosyjski – dj

15

 

piątek

 

język francuski – pp język francuski – pr

język francuski – dj

16, 17 – sobota, niedziela
18

 

poniedziałek

 

język hiszpański – pp język hiszpański – pr

język hiszpański – dj

19

 

wtorek

 

język włoski – pp język włoski – pr

język włoski – dj

20

 

środa

 

języki mniejszości narodowych  – pp

 

języki mniejszości narodowych – pr

język kaszubski – pp, pr

język łemkowski – pp, pr

zadania w języku obcym ***

 

*Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2018r.

**pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

***Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii/ fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałówdwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 3 lipca 2018r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 3 lipca 2018r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 3 lipca 2018r.

 

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

 

1. Część pisemna – 21 sierpnia 2018r. (wtorek), godz. 9:00

2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź –formuła od 2015) –21– 22 sierpnia 2018r.

 

*Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2018r.

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 11 września 2018 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 11 września 2018 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 11 września 2018 r.

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO

W CZĘŚCI PISEMNEJ*

(Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. – dla absolwentów liceów ogólnokształcących z lat 2015 – 2018 oraz absolwentów techników z lat 2016 – 2018.)

 

Przedmioty

Arkusze

Czas trwania (min)

język polski

matematyka

języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

języki obce nowożytne poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

poziom dwujęzyczny

180

biologia

chemia

filozofia

fizyka

geografia

historia

historia muzyki

historia sztuki

język kaszubski

język łaciński i kultura antyczna

język łemkowski

wiedza o społeczeństwie

poziom rozszerzony

 

180

informatyka poziom rozszerzony** część I

60

część II

150

przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)****

80

 

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

** Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki  mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

**** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony.

 

 

 

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO

W CZĘŚCI PISEMNEJ

*(Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej powszechnie do 2014 r., a w 2018r. obowiązującej wszystkich absolwentów liceów z lat 2005 – 2014 oraz absolwentów techników z lat 2006 – 2015.)

 

Przedmioty

Arkusze

Czas trwania (min)

język polski

matematyka

języki mniejszości

narodowych

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

języki obce nowożytne poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony** część I

120

część II

70

poziom dwujęzyczny

180

informatyka poziom podstawowy** część I

75

część II

120

poziom rozszerzony** część I

90

część II

150

filozofia

historia

historia muzyki

historia sztuki

język łaciński i kultura antyczna

wiedza o społeczeństwie

wiedza o tańcu

język kaszubski

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

180

biologia

chemia

fizyka i astronomia

geografia

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka

80

 

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

** Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym trwają 30 minut.

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 

dr Marcin Smolik

dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej