BIP

                                                            Dyrektor

                    Zespołu Licealno-Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim

                             ogłasza nabór na  stanowisko księgowego.

 

Wymiar etatu:  ¾ etatu

Miejsce wykonywania pracy:

Zespół Licealno-Sportowy w Aleksandrowie Łódzkim,

ul. M. Skłodowskiej-Curie 5,

95-070 Aleksandrów Łódzki

Rodzaj umowy: umowa o pracę.

Termin rozpoczęcia pracy: 01 stycznia 2018 r.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem księgowego:

 1. Posiadanie obywatelstwa  polskiego.
 2. Zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni  praw publicznych.
 3. Ukończenie minimum szkoły średniej i  posiadanie co najmniej pięcioletniej praktyki w księgowości.
 4. Znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa o zamówieniach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela.
 5. Biegła obsługa komputera (m.in. Word,  Excel)  w tym programów księgowych:

Finanse Vulcan.

 1. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Nieposzlakowana  opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. Posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, uczciwość, systematyczność, dobra organizacja pracy, terminowość, umiejętność pracy w zespole, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa.
 2. Mile widziana znajomość organizacji i funkcjonowania jednostek budżetowych Powiatu Zgierskiego.

Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku księgowego:

 1. Ewidencja i kontrola realizacji dochodów budżetowych jednostki.
 2. Obsługa rachunków bankowych jednostki.
 3. Prowadzenie rozliczeń gotówkowych i przelewowych z kontrahentami.
 4. Sporządzanie umów sprzedaży i wystawianie faktur sprzedaży.
 5. Sporządzanie raportów kasowych i obsługa kasy fiskalnej.
 6. Sporządzanie dokumentacji z zakresu zamówień publicznych oraz sporządzanie sprawozdań z zamówień publicznych.
 7. Ewidencja i inwentaryzacja składników majątkowych.
 8. Prowadzenie kartotek przydziału i ewidencja środków ochrony z zakresu bhp.
 9. Sporządzanie deklaracji PFRON.
 10. Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie i środki finansowe.
 11. Inne zadania zlecone.

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 4. Kserokopie  dokumentów  potwierdzających wymagany staż.
 5. Oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne.
 6. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnie za przestępstwo umyślne – przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalające na podjęcie pracy na stanowisku księgowego.
 8. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 9. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego.
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  z dnia 29.08.1977 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 955).
 11. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie, referencje.

Wymagane dokumenty należy składać do Sekretariatu Zespołu Licealno-Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim w godz. 9:00 – 15:00 w terminie od 1.12.2017 r. do dnia 15.12.2017 r.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko księgowego Zespołu Licealno-Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim”.

Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi 15.12.2017 r. o  godz.15.30.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie  zobowiązany przedłożyć w Sekretariacie Zespołu Licealno-Sportowego, najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w kancelarii Zespołu Licealno-Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru.

W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Szkoła nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Przewiduje się możliwość przeprowadzenia uzupełniającego etapu postępowania rekrutacyjnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, o terminie której kandydaci spełniający  wymagania formalne zostaną powiadomieni.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Zespołu Licealno-Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim oraz na tablicy informacyjnej w szkole.